Taxon

Brachychiton acerifolius

Brachychiton acerifolius - Australian Flametree
.
Common name: Australian Flametree
Family: Malvaceae (Mallow)
Distribution: Australia
Life form: Tree

Locations

. . Area
. Individual